Therapeutische zorginstelling de Oase

Logo Therapeutische zorginstelling de Oase - Tink om us bern

De Oase is een therapeutische zorginstelling en is gevestigd in het kleine, rustieke plaatsje Follega aan het Tjeukemeer, in Friesland. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. De locatie is opgesplitst in twee woongroepen, waardoor er in kleine groepen zorg wordt geboden. Op deze manier biedt De Oase een veilige en geborgen omgeving aan jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen.

Op de Oase wonen jeugdige met internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. De jeugdigen hebben veelal een indicatie zoals ADHD, ADD, ODD, Autisme Spectrum Stoornis (klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS, MCDD), hechtingsstoornis of hechtingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand. Ze krijgen op de Oase de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben.

Trajecten
Wanneer een jeugdige op de Oase komt te wonen kan dit zijn voor tijdelijke opvang of beschermd wonen. Bij tijdelijke opvang is het perspectief van de jeugdige om terug te keren naar huis. Bij dit traject wordt er Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) ingezet door een gezinsbehandelaar. Het hoofddoel van IAG op de Oase is dat de jeugdige opnieuw thuis kan wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van de jeugdige te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouder(s)/verzorger(s) te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.
Bij beschermd wonen is het perspectief van de jeugdige om na verblijf op de Oase zelfstandig of begeleid te wonen.

Fasering
Op de Oase wordt er, ongeacht welk traject wordt gevolgd, gebruik gemaakt van fasen. De fasering maakt het voor cliënt en begeleider inzichtelijk waaraan gewerkt wordt. Het werken in fasen brengt ook met zich mee dat er sprake is van vooruitgang. Per fase zijn er andere verwachtingen van de jeugdigen, krijgen zij meer vrijheden en verantwoordelijkheden.

Missie en visie

Elk kind is uniek! Het komt op de wereld met een eigen karakter, een eigen temperament en met eigen mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarin onderscheidt het zich van anderen. Maar voor ieder kind is het belangrijk dat hij of zij gelukkig is en gewaardeerd wordt om wie het is. Zo kan een kind het beste tot ontplooiing komen. Ze moeten kunnen zijn wie ze zijn.

Uniek zijn geeft misschien moeilijk en afwijkend gedrag. Jeugdigen met leerstoornissen, jeugdigen die zich moeilijk kunnen concentreren, zich terugtrekken of juist heel druk worden. Wat waardevol is, is dat ze leren hoe ze hier mee om moeten gaan. Hoe ze kunnen opgroeien met een eigen karakter en eigen talenten en met het vertrouwen zichzelf te mogen zijn. De missie van de Oase is het stimuleren en begeleiden van jeugdigen in hun ontwikkeling naar het als volwassene functioneren in de maatschappij.

Belangrijke kenmerken, die deel uitmaken van het volwassen worden zijn:

Deze kenmerken verbinden wij met de belangrijke eigenschappen die binnen de behandelingen en begeleiding centraal staan:

Onze behandelvisie is gebaseerd op het Sociaal competentiemodel (SCM) van SLot. Dit model gaat er vanuit dat probleemgedrag ontstaat door het verschil tussen taken en competenties: wat van de jeugdige wordt gevraagd is nog te moeilijk voor hem/haar. Een competentie vergrotende visie impliceert dat het nooit te laat is om hulp te bieden aan jongeren die een problematische ontwikkeling doormaken. De visie benadrukt tevens dat een behandeling die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden de beste uitgangspunten biedt. Jeugdigen worden zo veel mogelijk gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om hun ontwikkelingstaken te vervullen.

Competentiegericht werken draagt, door middel van onder andere een dagritme, regels, methodisch handelen van groepsleiding, bij aan een positief klimaat. Een positief en stimulerend opvoedklimaat wordt gecreëerd door het bieden van o.a. structuur, grenzen, emotionele steun, sensitieve responsiviteit en autonomie. Daarnaast wordt interactie tussen jeugdigen en tussen de jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) gestimuleerd en is er oog voor de jeugdige als individu.

Contactgegevens

Gegevens gedragswetenschapper (voor aanmeldingen en afstemming zorginhoudelijke vragen):
Telefoonnummer: 06-39379179
E-mailadres: melina-oase@outlook.com

Telefoonnummers woongroepen:
Groep beneden (De Tempel): 06-42774042
Groep boven (De Bron): 06-28349176