Tink om us bern bij sociaal team Fryske Marren

Sociaal team de Fryske Marren Blije jongen - Tink om us bern

Toepassing van de visie

De visie van Tink om us Bern begint steeds meer te leven, zo ook bij het sociaal wijkteam Fryske Marren. Hoe passen zij de visie toe in hun werkwijze en waar de uitdagingen liggen. 

 “Vragen van inwoners komen binnen bij het klantcontactcentrum. Zij bekijken of de hulpvraag hoort bij ‘gewoon opvoeden’ of dat een verwijzing naar het Sociaal Wijkteam nodig is omdat er sprake is van ‘bijdragen aan gewoon opvoeden’.  Wanneer ‘ondersteuning’ of ‘versterken’ nodig is dan is het uitgangspunt altijd om ouders in hun eigen kracht te zetten en het netwerk (buren, sportvereniging) te betrekken zodat weer toegewerkt kan worden naar ‘gewoon opvoeden’. Dit is niet altijd haalbaar, in sommige gezinnen zal blijvend hulpverlening nodig zijn.

Figuur 3 uit de visie zou helpend kunnen zijn in gesprekken met ouders om inzichtelijk te maken dat opvoeding niet alleen bij ouders ligt en zij gebruik kunnen maken van de omgeving. De verschillende rollen kunnen hiermee inzichtelijk gemaakt worden. Het helpt om bijvoorbeeld samen met het gezin te bepalen of er echt sprake is van een probleem of dat dit hoort bij het ‘gewoon opvoeden’. Een uitgebreide intake helpt bij het verduidelijken en zoeken naar oplossingsmogelijkheden. Wat wij merken is dat er bij veel ouders schaamte en schroom speelt, waardoor ze liever geen andere mensen uit het netwerk willen betrekken.

Normaliseren is belangrijk, opvoeden kan ook zwaar zijn. Dit betekent niet dat er altijd gebruik gemaakt hoeft te worden van voorzieningen. De vraag is daarom altijd: Wat heb jij als ouder nodig om thuis de opvoeding weer aan te kunnen? Daarbij attenderen wij vanuit het sociaal team toch altijd op het netwerk. Wanneer ouders aangeven geen netwerk te hebben, waren wij eerder geneigd om toch hulp en ondersteuning in te zetten of zelfs de opvoeding over te nemen. Tink om us Bern helpt ons om in dergelijke situaties de vraag aan ouders te stellen hoe wij hen kunnen ondersteunen om het netwerk te betrekken en/of het netwerk te vergroten.

De visie op opvoeden en opgroeien in de Fryske Marren levert hier hopelijk een positieve bijdrage aan omdat de boodschap is: “opvoeden is soms lastig en het is normaal dat je daarvoor hulp bij andere mensen in de omgeving vraagt.”

Je helpt mensen pas echt door ze onafhankelijk van jezelf te maken en niet afhankelijk. Door ze “te leren te vissen”, leer je ze in eigen behoeften te voorzien.

Iemand die honger heeft moet je geen vis geven, maar leren vissen.

Onze werkwijze

Vanuit de gemeente werken we o.a. met wrap around care principes, dit houdt in dat we samen met de ouder en de kinderen bekijken wat de hulpvraag is en dat we met het gezin meedenken wat zij zelf, eventueel met het netwerk kunnen doen. Waar nodig verwijzen we naar passende hulpverlening.

In Friesland werken we vanuit de resultaatgerichte inkoop. We formuleren met het gezin resultaten die zij willen behalen en waar de jeugdhulpaanbieder met het gezin mee aan de slag gaat. Wanneer het gezin aangeeft dat de resultaten behaald zijn dan wordt de hulpverlening afgesloten.
In het hele proces laten we de verantwoordelijkheid voor de opvoeding, en daarom de regie, zoveel mogelijk bij de ouders zelf.  Lees hier meer over de andere werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam.

Toepassing visie zonder hulpvraag

“Als het veiligheid raakt en de ouders zien dat onvoldoende in, dan proberen we ouders eerst inzicht te geven in de zorgen die er zijn. Daarnaast proberen we het gezin te motiveren om hulpverlening te accepteren. Vanuit het Sociaal Wijkteam werken wij vanuit het vrijwillig kader waardoor hier wel een grens aan zit. Wanneer we er met het gezin niet uitkomen dan volgen wij de meldcode.”

Een voorbeeld hiervan kan zijn: “Een moeder had een probleem met het ophalen van pakketten bij de voedselbank, zij was niet goed ter been. Wij stelden voor om de buurvrouw eens te vragen om haar te helpen en dat was pakte heel positief uit, buurvrouw wil zelfs nog meer voor deze moeder betekenen.”

“Een ander voorbeeld betreft een gezin waarvan de moeder LVB problematiek heeft en haar zoon van 10-11 jaar hoogbegaafd is. Hij stijgt boven moeder uit qua ontwikkeling en intelligentie. Er is een coach ingezet voor deze jongen die naast ondersteuning bieden ook de opdracht heeft gekregen om binnen het netwerk een soort vaderfiguur te zoeken die beschikbaar is en blijft voor deze jongen.”

Toepassing visie in stappen

“De visie op opgroeien en opvoeden van gemeente De Fryske Marren, Tink om us bern, biedt een mooi kader voor reflecteren op ons eigen handelen. Het zorgt ervoor dat we echt even stilstaan bij casuïstiek en ons daarbij afvragen wat de visie betekent voor het vervolg van de casus. 

Als hulpverleners zijn we soms geneigd om ‘problemen’ op te lossen. De visie kan helpen in de bewustwording dat in sommige situaties het niet inzetten van hulpverlening uiteindelijk lijdt tot een duurzame oplossing. De buurvrouw uit de hierboven genoemde casus blijft veel langer in het leven van een cliënt dan een professional.

Met de visie kunnen we basiskaders borgen. We hopen dat deze visie door iedereen gedragen gaat worden, zodat professionals en ouders in gemeente De Fryske Marren elkaar makkelijker kunnen vinden!”

Gerelateerde verhalen

Artikel 'de frustraties van Sven zijn weg' - Tink om us bern
De frustraties van Sven zijn weg